Regulamin

obowiązujący w Sklepie online Bliżej Prawa

od dnia 1.10.2017 r. (wersja 1)

SPIS TREŚCI

 1. Dane kontaktowe
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Wymagania techniczne
 5. Procedura zakupu materiału
 6. Korzystanie z materiału
 7. Odstąpienie od umowy
 8. Reklamacje
 9. Dane osobowe i pliki cookies
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 11. Postanowienia końcowe

 

PARAGRAF 1 DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie http://ebook.blizejprawa.com/ i jest prowadzony przez Sprzedawcę
 2. W przypadku reklamacji, złożonego zamówienia oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym:
 1. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski 57 1050 1243 1000 0092 4584 3090
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.

PARAGRAF 2 DEFINICJE

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna „Bliżej Prawa” Małgorzata Moczulska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6262692574, REGON 368080590.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Produkt cyfrowy – jest wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), prasy elektronicznej (e-prasa) oraz książki audio (audiobooki). Ustawa o prawach konsumenta definiuje treści cyfrowe jako dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://ebook.blizejprawa.com/
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, publikacje elektroniczne, gadżety reklamowe.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

PARAGRAF 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Bliżej Prawa dostępny pod adresem internetowym http://ebook.blizejprawa.com/ prowadzony jest przez Małgorzatę Moczulską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna „Bliżej Prawa” Małgorzata Moczulska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 6262692474, REGON 368080590.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu.
 4. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin (oznaczyć checkbox: Zapoznałem się z warunkami umowy) i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.

PARAGRAF 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza; włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookiesposiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 2. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

PARAGRAF 5  PROCEDURA ZAKUPU MATERIAŁU

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu online Bliżej Prawa. Użytkownik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „KUP TERAZ” w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia (Twoje Zamówienie).
 4. Na stronie zamówienia, celem zrealizowania zakupu Użytkownik wypełnia formularz oraz zaznacza zapoznanie się z Warunkami umowy (oznaczenie checkbox: Zapoznałem się z warunkami umowy). W celu zatwierdzenia zakupu naciska przyciskiem „ZAMÓW”.
 5. Użytkownik zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez Przelewy24 gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt.
 6. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 7. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, zakupiony przez Użytkownika wysyłany jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.

 

PARAGRAF 6 KORZYSTANIE Z MATERIAŁU

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem info@blizejprawa.com.
 4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Użytkownik otrzymuje go w wersji pdf oraz edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb.
 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

PARAGRAF 7  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

 PARAGRAF 8  REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy Sprzedawcy, tj. info@blizejprawa.com. W tym celu Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

 PARAGRAF 9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem  http://www.blizejprawa.com/polityka-prywatnosci/

PARAGRAF 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach, o których mowa art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, wstępując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

PARAGRAF 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

 ………………………, dnia ……………..

Dane Konsumenta:

………………………………..

………………………………..

Kancelaria Prawna „Bliżej Prawa” Małgorzata Moczulska

ul. Kazimierza Wielkiego 10/20, 41-500 Chorzów

REKLAMACJA PRODUKTU

Informuję, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………produkt pn.  ………………………… jest wadliwy. Wada polega na

……………………………………………………………………………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu …………………………………………………………………….

Z uwagi na powyższe żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 1 Kodeksu cywilnego)*
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 1 Kodeksu cywilnego)*
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………)* zł. Proszę o zwrot powyższej kwoty na mój rachunek bankowy ….……………………………………

 

………………………….

Podpis konsumenta

*Niepotrzebne skreślić